นักสานกุ๊บไต

เราเดินทางขยับออกมายังบ้านหมู่ที่ 2 บ้านเมืองปอน เพื่อมาดูงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทใหญ่ ทันทีที่รถลัดเลาะเข้ามายังรั้วบ้าน องปุ้น ไชยวิฑูรย์ ชายสูงวัยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับ

สตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

เสื้อไตของคนไทใหญ่ ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่มีความโดดเด่น ด้วยพันผูกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ และในปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปีๆ หนึ่งไม่น้อยกว่า 700,000 บาทเลยทีเดียว

จองพารา ศิลปะเมืองปอน

จนวันนี้ เมื่อถึงเวลา เราจะเห็นคนไทใหญ่ตั้งจองพาราไว้หน้าบ้าน เพื่อบูชาตามศรัทธา เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป