ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง เลิกสูบบุหรี่ คึกคักตลอด ม. ค 61

เครือข่าย เครือข่าย ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรมคึกคักตลอดเดือนมกราคม ทั้งปั่นจักรยานเลิกสูบบุหรี่  สร้างครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นไม่สูบบุหรี่

ตลาดชุมชน

จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตำบลดอนแก้วพบว่าพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตกรรมในตำบลคงเหลือเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และคนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตกรรมลดลง ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่เป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท หมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย