ประมวลภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 74 แห่ง ณ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปี 2561 “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ประมวลภาพ การมอบโล่เกียรติยศให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมวลภาพการมอบโล่เกียรติยศแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาตำบล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มจำนวน 57 แห่ง ณ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

73 อปท.เตรียมแผนรับมือผู้สูงวัยสร้างเมือง

ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ยังมีปัญหาสุขภาพ -ขาดความพร้อมในการรับมือ เร่งออกแบบแผนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพสร้างทักษะ 73 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น