ศาสตร์พระราชา หัวใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง

มองย้อนการทำงาน๒๕๖๐เพื่อเดินหน้าปี ๒๕๖๑ สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่