ประมวลภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 74 แห่ง ณ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปี 2561 “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๑)

การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ศาสตร์พระราชา หัวใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง

มองย้อนการทำงาน๒๕๖๐เพื่อเดินหน้าปี ๒๕๖๑ สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่