ป่าชุมชน

ป่าชุมชนบ้านร่องปอได้รับการประกาศเมื่อปี 2543 มีเนื้อที่ประมาณ 970 ไร่ โดยบ้านร่องปอเป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงซ้าย

1 2