แบรนด์ข้าว “เพชรคอรุม” ของชาวอุตรดิตถ์ พลังชุมชนที่คิดอย่างครบวงจร

ข้าวคุณภาพดี ผลิตใหม่ๆจากแปลงนา ผลิตผลจากแรงใจของชาวนา กำลังถูกทยอยสั่งจองมีออร์เดอร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์มากมาย และนี่คือกำลังแรงส่งครั้งใหญ่ในเชิงรุก ทั้งในเชิงธุรกิจชุมชน และเชิงสัญลักษณ์ว่าคนเมืองเข้าใจความเจ็บปวดของชาวนาไทยเป็นอย่างดี

นักสานกุ๊บไต

เราเดินทางขยับออกมายังบ้านหมู่ที่ 2 บ้านเมืองปอน เพื่อมาดูงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทใหญ่ ทันทีที่รถลัดเลาะเข้ามายังรั้วบ้าน องปุ้น ไชยวิฑูรย์ ชายสูงวัยผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารดอกเอื้องงาม

จุดเริ่มต้นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารดอกเอื้องงามมาจากกล้วย ตามต่อมาด้วยอะไรต่อมิอะไรอีกมาก สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งฐานการท่องเที่ยวประจำบ้านเมืองปอนด้วย

สตรีตัดเย็บเสื้อไตบ้านเมืองปอน

เสื้อไตของคนไทใหญ่ ถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่มีความโดดเด่น ด้วยพันผูกกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ และในปัจจุบันได้กลายเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปีๆ หนึ่งไม่น้อยกว่า 700,000 บาทเลยทีเดียว

กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1

ตรงลานหน้าบ้านของ ใครศรี โสภาคะยัง ประธานกลุ่มเสื้อเย็บมือ หมู่ที่ 1 เป็นที่รวมตัวของเหล่าสุภาพบุรุษตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงวัยชรา พวกเขามารวมตัวกันทำเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่พวกเขาสืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ

กลุ่มเสื้อเย็บมือ หมู่ที่ 1

วัฒนธรรมที่เด่นชัดที่สุดของคนภูไทนั้นสะท้อนผ่านการแต่งกาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในชุมชนคนภูไท ที่บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 นั้นมีการรวมกลุ่มทำเสื้อเย็บมือลายภูไท เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี

1 2