หนองอีบุตรชุมชนจัดการตนเอง

ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่สำนัก 3 ขับเคลื่อนงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ทุนและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการข้อมูลชุมชนในหลากหลายด้าน

มากกว่าคำว่าบ้านชุมแพ

รวมกลุ่มรำวงผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่คนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพคิดและดำเนินการเองทั้งสิ้น

3 ชุมนุมความคิด

กระบวนการในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยเน้นการค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชนด้วยการวิจัยชุมชน มีการนำใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์

แผ่นพับหมอประเวศ

โดยการใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้ร่วมกันในสถานการจริงเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด เพราะทำให้เกิดพลังของความสำเร็จ

1 2 3 24