หนองอีบุตรชุมชนจัดการตนเอง

ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่สำนัก 3 ขับเคลื่อนงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เรามุ่งสร้างวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นให้สามารถใช้ทุนและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ด้วยการจัดการข้อมูลชุมชนในหลากหลายด้าน

มากกว่าคำว่าบ้านชุมแพ

รวมกลุ่มรำวงผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่คนบ้านมั่นคงเมืองชุมแพคิดและดำเนินการเองทั้งสิ้น

คือความสมดุลแห่งหนองกุงสวรรค์

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ภายในกลไกอันสลับซับซ้อนของการปกครองในประเทศไทย เฟืองตัวเล็กแต่มีจำนวนมากย่อมส่งผลต่อการขับเคลื่อนพัฒนา ลองเฟืองเหล่านี้ไม่มีคุณภาพหรือบกพร่อง ผลกระทบก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อย

เกาะขันธ์ ต้นแบบตำบลสุขภาวะ ชู “กำนันสไตล์” กลไกขับเคลื่อนพื้นที่

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นหัวหอกสำคัญของกลไกคณะกรรมการพัฒนาตำบล และดูแลลูกบ้านในเขตรับผิดชอบ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

1 2 3 22