กองทุนซารีกัตมาตี

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีผู้จากไป ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราวของมัสยิดประจำหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่สำคัญของคน 20 ชุมชนในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ คือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แรง

ท้องถิ่นวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว ด้วยศักยภาพความสามารถมิได้เป็นรองใครที่ไหน ที่สำคัญใครเล่าจะเข้าใจบริบทของชุมชนดีกว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แรง

เราพบว่า เงินเพียงเดือนละ 10 บาท สามารถสะท้อนผ่านรูปแบบสวัสดิการหลากหลาย ตกกระทบถึงคนจำนวนมากในชุมชน ด้วยหลักคิดเรื่องการแบ่งปัน