รากฐานแห่งความยั่งยืน เมื่อพลเมืองร่วมสร้าง เป็นอิฐฐานของอุโมงค์

ทำไมชุมชนท้องถิ่นจึงต้องทำวิจัยชุมชนด้วยตนเอง คำตอบง่าย ๆ คือ คนนอกพื้นที่จะไม่รู้ถึงปัญหาในชุมชน ไม่เข้าใจปัญหาของคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง เราจึงต้องผลักดันให้เกิดเครื่องมือ 2 อย่าง คือ กระตุ้นให้ชาวบ้านรู้ปัญหาตนเอง และเกิดการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

จากทุนที่ดีพอสร้างสมอแขที่พอดี

คำตอบในเรื่องความยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องทำให้ประชาชนเป็น พลเมือง โดยใช้สูตร 3 สร้างยกกำลัง 3 คือ การสร้างการเรียนรู้ (สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง) การสร้างความเป็นพลเมือง (สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเป็นเจ้าของ สร้างศักยภาพ) และการสร้างผลกระทบ (สร้างผลกระทบทางสังคม สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

เมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม

การสร้างความเป็นผลเมืองนั้น จำเป็นต้องเริ่มจากชุมชนท้องถิ่น เพราะสังคมเมืองไม่มีผู้นำ ไม่มีพลัง จึงสร้างความเป็นพลเมืองได้น้อยมาก ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้อต่อการยกระดับประชาชน ยกระดับราษฎรไปสู่ความเป็นพลเมืองได้

งอกงามด้วยความพากเพียร

นายแพทย์ประเวศ วะสี เคยพูดถึง “เบญจพลัง” ว่าเป็นพลังมหาศาลที่ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นที่น่าอยู่ได้

รือเสาะแตกต่างอย่างลงตัว

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตนเองเป็นคนสร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้

สู่ตะปอเยาะท่องไปในวิถีมุสลิม

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตนเองเป็นคนสร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้

1 5 6 7 8 9