เมื่อเรารวมกันให้เป็นหนึ่ง

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้ ชี้นำสังคมได้ นี้เป็นเหมือนการปฏิรูปการเรียนรู้

สัมมาอาชีพดี ตามวิถีป่าโมง

เมื่อเราทำงานเรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เราสามารถช่วยให้พวกเขารู้ว่าพื้นที่ของตัวเองนั้นมีศักยภาพอะไรบ้างก็จะทำให้งานสัมฤทธิ์ผลได้ง่าย รวมถึงมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ

แบ่งฝัน ปันกัน ในวันดีๆ

ความแตกต่างทางศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของพวกเรา ด้วยที่นี่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกัน อยู่กันฉันพี่น้อง ก่อนเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น

บัวใหญ่…ในความทรงจำ

ปัญหาสำคัญของคนบัวใหญ่คือเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน หลาย ๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารรับรอง จับจองทำกินกันมาเนิ่นนาน อีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่มากคือที่ สปก. บางรายทางราชการออก สค. 1 ให้ และส่วนน้อยที่มีโฉนดในที่ทำกิน

วิถีสีชมพู ของคนวังชมพู

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความมั่นใจว่าตนเองเป็นคนสร้างกระบวนการการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ได้พึ่งพาความรู้จากหน่วยราชการ หรือความรู้จากองค์กรการศึกษาอื่น ต้องบอกตัวเองว่าเราคือสถาบันที่สร้างความรู้ให้กับคนอื่นได้

สุขด้วยวิถี พอดีและยั่งยืน

ทำไมการจัดการขยะในหลายท้องถิ่นถึงยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรนั้น ตรงนี้ต้องเรียนว่าท้องถิ่นที่สำเร็จมีเยอะ ส่วนที่ยังไม่สำเร็จก็มี โดยที่ไม่สำเร็จเพราะวิธีการมองปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประตูสู่ความสำเร็จของการจัดการขยะ ดังนั้น โจทย์วันนี้คือจะปลูกจิตสำนึกประชาชนอย่างไรให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมจัดการขยะ

1 5 6 7 8 9 10