ผักสวนครัว

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในมี ยุวดี เชื้อเมืองพาน เป็นประธานกลุ่ม เริ่มจุดประกายขึ้นจากโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลที่มีการนำกลุ่มคนซึ่งขอพักชำระหนี้มาเข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับอบรมก็คือการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

การจัดการขยะ

ในปี 2544 ที่บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 มีคนเป็นโรงไข้เลือดออกจำนวนมาก จนปี 2545 คำอื่น หล้าจักรสินธุ์ จึงจัดทำกองทุนบุญขยะขึ้นในชุมชน โดยเป็นการนำขยะมารวมเป็นกองทุน มีคณะกรรมการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้คนคัดแยกขยะ และนำมาส่งให้กับกองทุน

การจัดการน้ำ

ก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน พ่อหลวงเสงี่ยม แก้วกำ ผู้ใหญ่บ้านสันหนองเหนียว พายเรือพาชมฉากและชีวิตชาวประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา กลางแผ่นน้ำกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ดอยหลวงทอดตัวอยู่ชิดเส้นขอบฟ้า

ตลาดชุมชน

จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตำบลดอนแก้วพบว่าพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตกรรมในตำบลคงเหลือเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และคนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตกรรมลดลง ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่เป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท หมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย

ผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าลายกะเหรี่ยงโบราณเกิดขึ้นจากความต้องการให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ลายผ้าโบราณให้คงอยู่ โดยในปี 2530 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดลำพูนได้ริเริ่มโครงการทอผ้ากี่เอวของชนเผ่าปกาเกอะญอในชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ร่วมสร้างบ้านในดงให้ลงตัว

ผมบอกเลยว่าถ้าชาวบ้านเลือกผม ผมจะดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุดและยั่งยืนด้วย และเมื่อได้รับเลือกผมก็ทำต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ที่การทำทุกอย่างด้วยใจ ผมไม่ต้องใช้งบประมาณมาก เราออกเยี่ยม ดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด โดยใช้แกนนำ อสม.

1 3 4 5 6 7 10