องค์กรการเงิน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพมากขึ้น

ป่าชุมชน

ป่าชุมชนบ้านร่องปอได้รับการประกาศเมื่อปี 2543 มีเนื้อที่ประมาณ 970 ไร่ โดยบ้านร่องปอเป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านร่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงซ้าย

ท่องเที่ยวชุมชน

เมืองปอนเป็นตำบลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิ้น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มชาติพันธุ์มีรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน

การส่งเสริมอาชีพ

ในช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกิน แต่แม่บ้านกลุ่มหนึ่งในบ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 กลับมานั่งรวมตัวกันสานงอบให้ลืมร้อน โดยใช้บริเวณลานบ้านของ จันทร์หอม ดังดี ประธานกลุ่มจักสานงอบปูเสื่อทำงานหัตถกรรมที่เป็นแหล่งรายได้เสริม

ผักสวนครัว

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านนางแลในมี ยุวดี เชื้อเมืองพาน เป็นประธานกลุ่ม เริ่มจุดประกายขึ้นจากโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลที่มีการนำกลุ่มคนซึ่งขอพักชำระหนี้มาเข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ หนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับอบรมก็คือการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

1 2 3 4 5 9