ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๓)

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน’การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๒)

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน’การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๑)

การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เครืองมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

การเรียนรู้เครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน วทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖ ๑

การสร้างความเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูลกัน

การเรียนรู้การสร้างความเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูลกัน โดยเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖ “ศำสตร์ของพระรำชำกับปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน” วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Hall ๗-๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีฯเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนางานของพื้นที่และสื่อสารออกไปยังสังคมวงกว้างเพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

บทเรียนชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง “เศรษฐกิจและความมั่นคง”

ผลสรุปบทเรียนชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง “เศรษฐกิจและความมั่นคง” เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ระหว่างวันที่๑-๓ มีนาคม ที่เมืองทองธานี

1 2 3 10