วิดีโอ

ฟื้นฟูวิกฤติชาติด้วยพลังชุมชน

ฐานของสังคมคือชุมชน โลกทัศน์คับแคบ เศรษฐกิจหลงผิด สื่อสารเกลียดกัน การศึกษาล้มเหลว สัมพันธภาพเชิงอำนาจ ออกจากวิกฤตนี้ ร่วมก่อพระเจดีย์แห่งปัญญาบูรณาการพร้อมกันทุกด้าน

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัย เปลี่ยนแปลงตนเอง เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกัน เดินหน้าอย่างแข็งขัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ    

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลแม่ปะ

ตำบลแม่ปะ ปฏิญญา ตำบลแม่ปะ การจัดการขยะ    

 
0 review Add to Favorites

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลนาไม้ไผ่

ตำบลนาไม้ไผ่ การจัดการขยะ เยาวชนคนจิตอาสา

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองอีบุตร

  ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองอีบุตร ตลาดสีเขียว พ่อค้า ทำเกษตรปลอดภัยมีรายได้ ทุกสัปดาห์ ลูกค้า สุขภาพดีถ้วนหน้า มีอาหารหลากหลาย

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ต.สมอแข

ตำบลสมอแข การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนฐานคุณธรรม จัดการสุขภาวะชุมชนครบทุกมิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา    

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

ชุดสารคดี ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลท่างาม

สารคดีชุด ผู้นำ การจัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลท่างาม      

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

เกาะขันธ์ แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชุมชน

ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งเรียนรู้ พัฒนาชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 
0 review Add to Favorites
Image Not Available

เพลงพลังพลเมือง+MV

พวกเราคือประชาชน ผู้ไม่เคยจำนนให้กับปัญหาใดๆ พวกเราคือพลเมืองไทย จะร่วมคิดร่วมแก้ไขสร้างท้องถิ่นให้รุ่งเรือง…

 
0 review Add to Favorites