ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๓)

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน’การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๒)

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน’การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ประมวลภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 74 แห่ง ณ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ปี 2561 “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ประมวลภาพ การมอบโล่เกียรติยศให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมวลภาพการมอบโล่เกียรติยศแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาตำบล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มจำนวน 57 แห่ง ณ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ห้องระบบนิเวศชุมชน'(๑)

การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ขยะ อาหาร ภัยพิบัติในชุมชน สู่การผลิตแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความคิด พาใจกลับบ้าน  ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เครืองมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

การเรียนรู้เครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน วทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖ ๑

1 2 3 17