เครื่องมือการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง

สถานการณ์ยาสูบในประเทศ ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน สร้างผลกระทบในด้านสุขภาพของผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ตลอดจนขยายวงกว้างไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สังคม อาทิ กลุ่มเด็ก และเยาวชน

3 ชุมนุมความคิด

กระบวนการในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยเน้นการค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชนด้วยการวิจัยชุมชน มีการนำใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์

คู่มือดำเนินงานพัฒนา นวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย และระบบส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการสำหรับเด็กช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง 5 ปี ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา

พลเมืองภิวัฒน์

กับคำถามที่ว่า ทำไมจึงต้องให้ความสำคัญกับ “พลังพลเมือง” คำตอบสั้น ๆ แบบกำปั้นทุบดิน…เพราะประเทศไทยเป็นของพลเมือง

คู่มือการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร

เกิดอุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุ และการก่ออาชญากรรมและความรุนแรง

1 2