ทำงานตามศาสตร์พระราชาสร้างชุมชนน่าอยู่

ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบทวนบทเรียนการทำงานปี๒๕๖๐ เพื่อเดินหน้าต่อปี๒๕๖๑

ศาสตร์พระราชา หัวใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง

มองย้อนการทำงาน๒๕๖๐เพื่อเดินหน้าปี ๒๕๖๑ สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ

ย้อมผ้าเปลือกมะดัน กิจกรรมสภาเด็กตำบลอีเซ ร่วมกับ อบต.อีเซ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรักษาสิื่งแวดล้อม

สกัดนักสูบหน้าใหม่ “โตไป-ไม่สูบ” เครือข่ายร่วมสร้างฯทั่วประเทศรณรงค์วันเด็ก

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ รณรงค์ไม่สูบทั่วประเทศร่วมกันณรงค์ “โตไป-ไม่สูบ”ในงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เข้าใจพิษภัยบุหรี่ตั้งแต่เด็ก

1 2 3 4 5 15