“วันรัฐธรรมนูญ” หรือ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

                                                      “วันรัฐธรรมนูญ” หรือ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี . คือ วันสำคัญที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 นั่นเอง . #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

ออกจากห้องเรียน สู่โลกกว้าง ตามแนวคิดเล่นตามพ่อ

ออกจากห้องเรียน สู่โลกกว้าง ตามแนวคิดเล่นตามพ่อ . หลายคนอาจนึกสงสัย “สมเด็จย่าทรงเลี้ยงพระโอรสและพระธิดาด้วยวิธีใด ?” จึงฉลาดรอบรู้ และเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเช่นนี้ …คำตอบก็คือ “การเล่นด้วยปัญญาในวัยเยาว์” ต้นแบบของโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน พาเด็ก ๆ ไปเจอกับความสนุกในธรรมชาติ ให้เขาได้เจอกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล่นครั้งทรงพระเยาว์ . #เล่นตามพ่อ #สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส ที่มา: https://www.isranews.org/isranews/71745-reform-71745.html

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ . เรียน พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ . วันนี้ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รวมทั้งพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ คือ “วันพ่อแห่งชาติ” วันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนารถบพิตร หรือ ที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าพ่อหลวงของแผ่นดิน ขอให้พวกเราทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในช่วงสมัยที่ทรงครองราชสมบัติ ๗๐ กว่าปี ซึ่งมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย พสกนิกรชาวไทย และชาวโลกอย่างสุดจะพรรณนา และที่สำคัญสำหรับพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ก็คือ ได้พระราชทานศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาไว้ให้พวกเราใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงขอถือโอกาสในวันสำคัญนี้เชิญชวนพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันตั้งจิตมั่นและสัญญากับตนเองว่าจะน้อมนำศาสตร์พระราชา ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การระเบิดจากข้างใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเครื่องมือในการนำพาชุมชนท้องถิ่นของตนไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งปัญญาและคุณธรรม และขออัญเชิญพระมหาบารมีของพระองค์ท่านที่เราเขื่อมั่นว่าไม่มีวันเสื่อมคลายได้โปรดพระราชทานพรใช้พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ถึงพร้อมด้วยความดี มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา พร้อมที่จะขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อเป็นฐานที่แข็งแกร่งของชาติไทยเราตลอดไป. . นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เรียนรู้ตามรอยพ่อ

การเล่น กิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา พ่อแม่ยุคใหม่จึงควรให้เวลาลูกได้มีเวลาเล่นมากขึ้น และการเล่นที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องมาจากเครื่องเล่นที่เหมาะสม อย่างเช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฉันทะแห่งการเรียนรู้ตามรอยพ่อ

การเล่น กิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา พ่อแม่ยุคใหม่จึงควรให้เวลาลูกได้มีเวลาเล่นมากขึ้น และการเล่นที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องมาจากเครื่องเล่นที่เหมาะสม อย่างเช่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

1 2 3 26