“ยุววิจัยวัยจิ๋ว” สร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นอนาคตของชาติ

“ยุววิจัยวัยจิ๋ว” สร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นอนาคตของชาติ . ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนในวันนี้ ย่อมเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศเราในวันข้างหน้า เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน สร้างสรรค์การพัฒนาและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน . ทางสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ในชุมชน จึงจัดโครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับการพัฒนาศักยภาพของตน สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด รู้จักชุมชนของตนพร้อมประเมินศักยภาพของชุมชนได้อย่างแม่นยำ เรียนรู้โครงการประจำตำบล และได้ลองสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนของตน ตามนโยบายของ สสส. ในเรื่อง “ปิดเทอมสร้างสรรค์” . โดยภายในโครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” จะมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนทุนทางสังคมและประเมินศักยภาพชุมชน ร่วมทำการวิจัยชุมชน และจัดนิทรรศกาารโครงการประจำตำบล . โครงการ “ยุววิจัยวัยจิ๋ว” จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2562 ได้ทาง E-mail : Yuwa.researchth3@gmail.com หรือโทร. 092-392-0298 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open… […]

ประมวลภาพบรรยากาศ “เวทีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว”

ประมวลภาพบรรยากาศ “เวทีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 10-12 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 . #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม

“จิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง” ทำงานที่รัก ในสไตล์ของผู้สูงอายุชุมชนสนม . แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นั้นเกิดจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม พวกเขาจึงรวมตัวกัน เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง (Care Giver) ออกให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน . หากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว กลุ่มอาสาสมัครจะออกเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้ จะออกเยี่ยมเดือนละ 2-3 ครั้ง และหากเป็นผู้สูงอายุที่มีคนคอยดูแล ก็จะออกเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง . ภารกิจหลัก ๆ ของทางกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง คือ คอยคัดกรองและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ออกเยี่ยมตามบ้าน และคอยให้คำปรึกษา เช่น ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา การทำกายภาพบำบัด หรือการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ . กลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยและญาติมาตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ด้วยความขยันทุ่มเท รับผิดชอบ เอาใจใส่เสมือนญาติมิตร ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดี มีชีวิตยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ทั้งยังทำให้สังคมเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นชุมชนท้องถิ่นที่ไม่ทอดทิ้งกัน และเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่เชื่อได้ว่าทุกคนในชุมชน จะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการบริการส่งเสริมสุขภาพ […]

“กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ดูแลชุมชน อย่างคนนาป่าแซง

“กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ดูแลชุมชน อย่างคนนาป่าแซง . ด้วยเล็งเห็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อาทิ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ติดเชื้อ เทศบาลตำบลนาป่าแซงจึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว . โดยไปศึกษาดูงานจาก ‘ลำสนธิโมเดล’ แล้วนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยในชุมชน ที่ขาดผู้ช่วยเหลือดูแลและไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา วางแผนการดูแลให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ติดตามอาการของผู้ป่วย รับบริจาคค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา จนเกิดเป็นกองทุน “ไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” . กลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ของกองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน คือ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุไร้ญาติดูแล โดยทางกองทุนได้ร่วมกันระดมทุนช่วยเหลือ ของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จัดงานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แขนเทียม หรือขาเทียม สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็น . “กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ช่วยให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงทุกกองทุนและหน่วยงานในตำบล เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งยังทำให้คนในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เข้าถึงการบริการมากขึ้น สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ และแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนท้องถิ่น ที่ไม่เคยจะทอดทิ้งกันของตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ . ชุมชนไหนที่สนใจ อยากลองนำโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของ “กองทุนไทนาป่าแซงบ่ถิ่มกัน” ไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]

“กลุ่มทานตะวัน” กลุ่มของคนที่เข้าใจกัน…ในฐานะผู้ติดเชื้อ HIV

“กลุ่มทานตะวัน” กลุ่มของคนที่เข้าใจกัน…ในฐานะผู้ติดเชื้อ HIV . ในอดีตที่ข้อมูลทางการแพทย์ยังไม่แพร่หลาย ความหวาดกลัวของเชื้อ HIV ยังคงแผ่ขยายครอบคลุมชุมชน “กลุ่มทานตะวัน” ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ที่ อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี . กลุ่มทานตะวัน คือองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2541 โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่เข้ามารับบริการในด้านการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง . ชาวกลุ่มทานตะวัน ได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเดชอุดม . นอกจากนี้ กลุ่มทานตะวันยังมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีผลักดันให้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ รณรงค์ให้ใช้ถุงยางทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ . โดยการจัดตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานในคลินิกเฉพาะโรค คอยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ พร้อมรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับตำบล และระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่ม เพราะการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้ขาดสติ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยาง ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ . กลุ่มทานตะวัน ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผลักดันให้ยาต้านไวรัสเข้าสู่สิทธิบัตรทองและอยู่ในนโยบายของรัฐบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ […]

ชุมชนท้องถิ่น ไม่ทอดทิ้ง “กลุ่มเปราะบาง”

ชุมชนท้องถิ่น ไม่ทอดทิ้ง “กลุ่มเปราะบาง” . ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่นใด ย่อมต้องมีพื้นที่ของผู้นำชุมชน มีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังทำความรู้จักชุมชนของตน มีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเหมือนกำลังสำคัญของชุมชน กลุ่มผู้อาวุโสที่มากด้วยประสบการณ์ความรู้ และกลุ่มเปราะบางที่เป็นเสมือนสายใย เชื่อมโยงร้อยรัดคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน . กลุ่มเปราะบางคือใคร? โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มเปราะบางหมายถึงกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือตัวเอง ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจและอำนาจต่อรอง เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มคนไร้บ้าน . คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มร้อยด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง และผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด ก็คือครอบครัวและชุมชนของกลุ่มเปราะบางเอง . หากคนในชุมชนท้องถิ่น ไม่ทอดทิ้งกัน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จับจูงกันคนละนิด ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้นมากกว่าการปล่อยให้เขาเดินด้วยตนเองหลายเท่า ทั้งยังเป็นสายสัมพันธ์ที่จะช่วยเชื่อมโยงคนในชุมชนให้สนิทสนมและเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วย . #ชุมชนท้องถิ่นไม่ทอดทิ้งกัน #เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ #ชุมชนเข้มแข็ง #สสส

1 2 3 28