สถานการณ์ภาพรวมเครือข่าย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม”

สถานการณ์ภาพรวมเครือข่าย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม” โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

ตลาดสีเขียว ปลูกผักปลอดภัย ปลดหนี้ สุขภาพดี

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เลิกใช้ยาฆ่าแมลง หันปลูกผักปลอดภัยออกขายในตลาดสีเขียวของชุมชนสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัย ปลดหนี้ได้

สสส.-เครือข่ายชุมชน ประกาศปฏิญญา ปฏิรูปท้องถิ่นสู่การพัฒนายั่งยืน

สสส.-เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ร่วม ประกาศปฏิญญา “ร่วมปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สานต่อปธิธาน ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เน้นดูแลระบบนิเวศ พอเพียง พ้นเหลื่อมล้ำ ยากจน คนไทยมีสุขภาพดี มีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งพาจัดการตนเองได้

เดินสำรวจป่าอเมซอน “ฮาลาบาลา นราธิวาส”แห่งเอเชีย

เดินสำรวจป่าอเมซอนแห่งเอเชีย เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนผืนป่าฮาลาบาลา ทำให้ชาวบ้านใน จ.นราธิวาส ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวและได้รับการยกย่องเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

พลังคนรุ่นใหม่เยาวชนชายแดนใต้

พลังคนรุ่นใหม่เยาวชนชายแดนใต้   ฟื้นนาร้างเป็นโรงเรียนชาวบ้านที่ อ.แว้ง จ. นราธิวาส วิถิชุมชนสร้างตัวเองให้เข้มแข็ง

นำหลักศาสนาอิสลาม ควบคุมการบริโภคยาสูบ

เป็นเรื่องท้าทาย” ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ราคาบุหรี่ต่างประเทศ แค่ซองละ 30 บาท ขณะที่ราคาขายทั่วประเทศสูงถึงซองละ 80 บาท ความสามารถเข้าถึงบุหรี่แบบง่ายๆ เพราะราคาถูก ไม่ได้ทำให้ ชาวบ้าน ตำบลมะรือโบตก จ.นราธิวาส กลายเป็นสิงห์อมควันอย่างที่คาดการณ์เอาไว้ ต้นทุนทาง“ศาสนาอิสลาม” ที่มีหลักคำสอนที่ว่า การทำร้ายตัวเองเป็นบาปกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ลด ละ เลิก บุหรี่ และยาเส้น จนทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ลดลง
จากการสรุปบทเรียนครึ่งทางของการทำงาน นับจากต้นปี 2560 ที่ลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายตำบลสุขภาวะ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อทำกิจกรรมนำไปสู่เป้าหมายการลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ ภายใต้การณรงค์ “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

1 2 3 4