สวัสดิการชุมชน

Image Not Available

กองทุนซารีกัตมาตี

ความตายเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีผู้จากไป ชาวมุสลิมทั้งหลายจึงถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ต้องยื่นมือช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดั่งเช่นเรื่องราวของมัสยิดประจำหมู่ที่ 5 บ้านกูวาแห่งนี้ อาจารย์วิสิทธ์ พงศ์สันติ หรือ แวอาแซ แวยูโซ๊ะ เหรัญญิกกองทุนซารีกัตมาตี เล่าให้ฟังว่า ที่มัสยิดมูบารอRead more

 
0 review Add to Favorites

บ้านมั่นคงชุมชนกาเลี้ยงลูก

เห็นเป็นชุมชนกึ่งเมืองแบบนี้ แต่ใครจะรู้ว่า ที่ตำบลโพรงมะเดื่อมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยชาวบ้านกลุ่มนี้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อทำที่อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อเจ้าของที่ดินต้องการใช้ประโยชน์จึงได้มีการไล่ที่ พวกเขาซึ่งไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงจำต้องรับสภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้ พอดีในช่วงปี 2545 เป็นจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คนที่มีปัญหา หนี้สิน ปัญหาที่อยู่อาศัยRead more

 
0 review Add to Favorites

ชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต

จากชีวิตที่มีการทำงานกินเวลาส่วนใหญ่กลับต้องหยุดชะงักลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณด้วยเหตุนี้เองทำให้กลุ่มผู้อาวุโสชาวมุสลิมในพื้นที่รือเสาะรวมตัวกันขึ้นในนามชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันในมวลหมู่สมาชิก รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่กัน มานะ กรูตามา ผู้ประสานงานชมรม เล่าให้ฟังว่า ชมรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2553 อาศัยสมาชิกผู้อาวุโส จากทั้งภาคประชาชน และภาคราชการที่มีอายุอยู่ในวัยนับถอยหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เหล่าสมาชิกได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันRead more

 
0 review Add to Favorites

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปราลี

จากข้อมูลเมื่อปี 2543 พบว่าหมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส คือหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดของจังหวัดนราธิวาส ทำให้แกนนำในพื้นที่หลายคนระดมความคิดกัน เป็นที่มาให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตปราลี การียา มะอาลี ผู้จัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เล่าว่าRead more

 
0 review Add to Favorites

กองทุนสัจจะสวัสดิการตำบลเหล่าใหญ่

หนึ่งในสวัสดิการที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ ก็คือโครงการสวัสดิการออมวันละบาท ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไป บ้างเกิดขึ้นเพราะภาครัฐมีนโยบาย บ้างเกิดขึ้นมาก่อน ที่ตำบลเหล่าใหญ่เองก็ได้รับการกระตุ้นจากนโยบายรัฐ โดยได้ใช้การต่อยอดขึ้นมาจากกลุ่มทอผ้าลายเก็บจก หมู่ที่ 7 “เราอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย จึงรวมกลุ่มโดยเอาสมาชิกจากกลุ่มทอผ้า 41 คนRead more

 
0 review Add to Favorites

ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพราะเราต้องช่วยกัน

เกิดแก่เจ็บตายถือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกพ้นได้ แต่การแสดงน้ำใจระหว่างคนในชุมชนก็ถือเป็นความดีงามที่พวกเขามอบให้กันและกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีใครจากไปชั่วนิรันดร์ ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ดังเช่นคนที่บ้านมะนาว หมู่ที่ 3, 12 และบ้านเลิศสวรรค์ หมู่ที่ 11 ที่มีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนตั้งแต่ปี 2532 และยังถือเป็นต้นแบบสำคัญให้หมู่บ้านอื่นๆRead more

 
0 review Add to Favorites

สถาบันการเงินชุมชน บ้านหนองเงือก

จากแนวคิด “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” คือคิดร่วมกัน ทำร่วมกัน  ของพระนักปฏิบัติแห่งล้านนา ‘ครูบาศรีวิชัย’ ได้กลายมาเป็นแนวทางสำคัญของสถาบันการเงินชุมชนแห่งบ้านหนองเงือก แหล่งเงินทุนสำคัญของชาวบ้านหมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลแม่แรง ในการสร้างสรรค์อาชีพและรายได้มาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปีRead more

 
0 review Add to Favorites

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แรง

เราพบว่า เงินเพียงเดือนละ 10 บาท สามารถสะท้อนผ่านรูปแบบสวัสดิการหลากหลาย ตกกระทบถึงคนจำนวนมากในชุมชน ด้วยหลักคิดเรื่องการแบ่งปัน

 
0 review Add to Favorites

ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน

เมื่อพลาดและล้มมาแล้ว การเริ่มใหม่จึงเน้นสร้างความยั่งยืนผ่านการออม จนกลายเป็นที่พึ่งหลักของประชาชน และยังเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางเงินให้แก่คนในพื้นที่

 
0 review Add to Favorites

กองทุนจัดการศพผู้สูงอายุ

ว่าด้วยงานศพ ไม่ว่าจะศาสนาใด ก็ใช้จ่ายเงินกันไม่น้อยทั้งนั้น ผู้สูงอายุที่ตะปอเยาะเล็งเห็นความจริงในข้อนี้ เลยรวมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่งานศพของตัวเอง

 
0 review Add to Favorites