‘พลังชุมชน’ สร้างพลังงานทางเลือก  “ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เอง”

   ‘พลังชุมชน’ สร้างพลังงานทางเลือก  “ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เอง”สวนาเรื่อง “พลังงานชุมชน สร้างอนาคตพลังงานไทยอย่างยั่งยืน” ภายในงาน “สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

ตลาดสีเขียว ปลูกผักปลอดภัย ปลดหนี้ สุขภาพดี

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เลิกใช้ยาฆ่าแมลง หันปลูกผักปลอดภัยออกขายในตลาดสีเขียวของชุมชนสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัย ปลดหนี้ได้

รวมเอกสาร เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง”

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ “สูงวัยสร้างเมือง” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“ตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

โครงสร้างใด ๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลง ๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยผ่านมาทำประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด อะไร ๆ ก็จะเอาแต่ข้างบน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมือง จึงไม่สำเร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ

รู้จัก SDGs

จากการประเมินแนวทางของ SDGs กับ การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พบว่า ตัวชี้วัดบางส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ไตรพลัง (พลังการเรียนรู้ พลังเครือข่าย และพลังการจัดการ)

คิดแบบวิถีพุทธ ทางรอดฝ่าทุนนิยมของชาวเจดีย์ชัย จ.น่าน

ท่ามกลางกระแสทุนที่รุนแรง ภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว และแนวโน้มราคาพืชผลที่ส่อเค้าจะยังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าด้วยปัญหาที่รุมเร้าเหล่านี้อาจทำให้ชุมชนหลายแห่งเกิดภาวะตึงตัว และคุณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนในหลายชุมชนในทุกมิติ

1 2 3 23