13 เมษาฯ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สายใยรักครอบครัว

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นพลังผลักดันชุมชน

ใกล้เทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ หลายชุมชนภายใต้ “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”เริ่มจัดกิจกรรมเปลี่ยนเพิ่มพลังผู้สูงอายุ

ใกล้สังคมสูงวัยปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชมท้องถิ่นน่าอยู่กับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สำรวจพบข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนอายุ ผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี มากที่สุด ร้อยละ ๕๕ ขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุพบ ปี๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน

ชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนผู้สูงอายุเป็นพลัง

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในชุมชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนผู้สูงอายุให้เกิดพลัง

“ไม่เครียด ไม่เหงา  เมื่อผู้สูงวัยได้พบกัน”  วิทยาลัยผู้สูงวัย  ไทนาป่าแซงบถิ่มกัน

“ไม่เครียด ไม่เหงา  เมื่อผู้สูงวัยได้พบกัน”  วิทยาลัยผู้สูงวัย  ไทนาป่าแซงบถิ่มกัน ของที่ ตำบลนาป่าแซง   อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  ตั้งมาได้2ปี ผู้สูงอายุมัแต่รอยยิ้มสุขภาพดี 

ห่วงผู้สูงอายุขาดคนดูแล เร่งปฏิบัติการเปลี่ยนผู้สูงวัยสร้างเมือง

สภาพัฒน์ฯระบุครอบครัวไทยมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุลดลง ทำให้พบผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ สสส.ลงนามข้อตกลงร่วมท้องถิ่น ปฏิบัติการมุ่งสู่ผู้สูงวัยสร้างเมือง

1 2 3 4