ตำบลนาป่าแซง ต้นแบบประชาธิปไตยชาวบ้าน สร้างส่วนร่วมกำหนดธรรมนูญสุขภาวะชุมชน

ตัวอย่างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ไม่ต้องไปดูงานไกลถึงต่างประเทศ แต่อยู่ไม่ไกลในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบล นาป่าแซง  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ

3หน่วยงานท้องถิ่น สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่

3 หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย ศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  “บุหรี่เรื่องไม่ปกติ” สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างชุมชนน่าอยู่

ทำงานตามศาสตร์พระราชาสร้างชุมชนน่าอยู่

ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบทวนบทเรียนการทำงานปี๒๕๖๐ เพื่อเดินหน้าต่อปี๒๕๖๑

1 2 3 10