3หน่วยงานท้องถิ่น สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่

3 หน่วยงานท้องถิ่นเครือข่าย ศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  “บุหรี่เรื่องไม่ปกติ” สานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่ สร้างชุมชนน่าอยู่

 

วันที่ 17  มกราคม 2561 ลูกข่ายศปง.สูบ อบต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ประกอบด้วย

  • ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่-จัดกิจกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ “บุหรี่เรื่องไม่ปกติ”  เพื่อสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับน้อง ๆ เยาวชนตำบลบ้านหลวง  ณ  โรงเรียนบ้านเมืองอาง
  • ทต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ –จัดบูธประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก ยาสูบ ร่วมกับงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ 6 บ้านร้อง
  • อบต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง- ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการสานพลังครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ เพื่อแลกเปลี่ยน พูดคุย ซักถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกัน ลด ละ และเลิกบุหรี่