แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ปีตำบลสุขภาวะ

เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศวภ.อิสาน จัดการประชุม“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ปีตำบลสุขภาวะ”

วันที่ 16 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศวภ.อิสาน จัดการประชุม“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ปีตำบลสุขภาวะ”

ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตำบลโนนทองในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนในตลอดระยะเวลา 3 ปีพบว่า เกิดการทำงานที่ส่วนร่วมเข้มแข็งและบูรณาการจากความร่วมมือกัน 4 องค์กรหลักในพื้นที่ นำ ทต.โนนทอง ไปสู่ความสำเร็จเกิดเวทีพูดคุยประสาคนโนนทอง โดยการนำเรืองราว สถานการณ์ของชุมชนมาแลกเปลี่ยน แก้ไขร่วมกัน

ในส่วนแหล่งเรียนรู้ได้มีการเห็นการดำเนินการต่อเนื่อง ต่อยอดยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ และได้รับรางวัลมากมาย เช่น หมู่บ้านจัดการขยะต้นทาง นำมาซึ่ง กาาที่โนนทอง เป็นตำบลที่ปลอดถังขยะ มีการสัญจรในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อรับขยะรีไซเคิลมาขาย เพื่อลดขยะในชุมชน โดยมีเครื่องอัดขยะ ที่สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บ และสามารถไปขายสร้างกองทุนกมุนเวียนได้ต่อไป

ส่วนในการจัดการป่าชุมชน ที่เกิดผลจากการมีส่วนร่วม รักและสามัคคีกัน จากที่มีการลักลอบการเผาป่าเพื่อหาเห็ด โดยก่อน 59 ในพื้นที่มีการเผาป่า ประมาณ 300 ไร่ต่อปี หลังจากที่ชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยดูและเฝ้าระวัง ทำให้การลักลอบการเผาป่าลดลงเหลือ 30 ไร่
ด้านการเกษตร เทศบาลตำบลโนนทองได้พยายามแก้ปัญหา ประสานความร่วมมือ ส่งผลให้เกิดเครือข่ายเกษตรยั่งยืนจาก 10 ราย ขยายเป็นกว่า 30 รายในปีนี้

ในด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่นี่ได้รวม ศพด.8 แห่ง มาเป็นแห่งเดียวเพื่อสร้างความพร้อม ให้เด็กอย่างครบถ้วน ไม่แพ้ รร.อนุบาลในเมือง ส่งผลให้มีเด็ก อายุ 2-6 ปี กว่า 300 คนในตำบลไม่ต้องไปเรียนไกลในเมือง ด้วยการจัดการเรียนรู้ การจัดการอาหาร การบริการรถรับส่งคนครอบคลุมทั้ง 21 หมู่บ้านและพร้อมด้วย บรรยากาศที่น่าอยู่ ร่มรืน และปลอดภัย คนโนนทองบอกเป็นเสียงเดียว ว่า ตำบลสุขภาวะ ที่ได้ทำร่วมกับ สสส.สน.3 ช่วยเสริมสร้างกระบวนการทำงาน พัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ใช้ทุนและศักยภาพต่อยอดและขยายผล สู่ความยั่งยืนในการทำงานเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่