เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน วันที่ 1-3 มีนาคม 2561

เอกสารแนบ 2_กำหนดการจัดเวทีฯ 1-3 มีนาคม 2561

 

4_แบบตอบรับ_กลุ่ม ง.บุคคลทั่วไป

 

 

       การเข้าร่วมประชุม (โปรดเลือกเพียง ๑ ห้องในแต่ละช่วงเวลาและใส่เครื่องหมาย P)

ห้องระบบ

นิเวศฯ

ห้องเศรษฐกิจฯ ห้องเท่าเทียมฯ ห้องเครื่องมือฯ ห้องสถาบันวิชาการฯ
วันที่ ๑ ช่วงบ่าย
วันที่ ๒ ช่วงเช้า
วันที่ ๒ ช่วงบ่าย

 

หน่วยงาน……………………………………………………… อำเภอ………………………………………………………. จังหวัด …………………………………………..

คำนำหน้า……………………. ชื่อ……………………………………….. นามสกุล…………………………………… ชื่อเล่น…………………..
วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ เลขที่………… หมู่ที่………….. ตำบล………………………. อำเภอ………………………….. จังหวัด……………………….
ตำแหน่ง…………………………………….. อีเมล์ …………………………. เบอร์โทร………………………  ID LINE………………………

 

 

หัวข้อประชุมในแต่ละห้อง แต่ละช่วงเวลา        

ห้อง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ช่วงบ่าย (๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ช่วงเช้า (๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.)

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ช่วงบ่าย (๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

ระบบ

นิเวศชุมชน

–  สถานการณ์“ระบบการจัดการนิเวศชุมชนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”

–  บรรยายพิเศษ ปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “ดิน-น้ำ-ป่า”สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

–  ชวนคิดชวนคุย ปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “ดิน-น้ำ-ป่า” สู่ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่น

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ:“จัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้”

–  สถานการณ์ อาหารและการผลิตอาหารชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

–  ชวนคิดชวนคุย ปฏิรูประบบปฏิบัติการ “การจัดการอาหารชุมชน สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ อาหารมั่นคง ชุมชนมั่งคั่ง ภูมิอากาศยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

–  บรรยายพิเศษ“การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น”

–  เสวนา“ขับเคลื่อนอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรับมือการจัดการภัยพิบัติ”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ปฏิรูประบบปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ความมั่นคงของชุมชน

–  ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง”

–  บรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจและความมั่นคงนำไปสู่การบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

–  เสวนา“พลังงานชุมชน สร้างอนาคตพลังงานไทยอย่างยั่งยืน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ “เข้าถึง-เพิ่มสัดส่วน พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน”

–  เสวนา“ระบบท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ ปฏิรูประบบปฏิบัติการ “การเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน-สร้างงาน-สร้างอาชีพ-สร้างเศรษฐกิจในชุมชน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ สถาบันการเงินชุมชนสู่เสถียรภาพอย่างยั่งยืน-กฎระเบียบ-มาตรการ-แนวทาง

–  เสวนา“การเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตชุมชน…ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดี”

–  เสวนา ปฏิรูประบบปฏิบัติการ “การสร้างหลักประกัน การเข้าถึงที่อยู่อาศัย การบริการพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ปรองดองและยั่งยืน”

–  เสวนาปฏิรูประบบปฏิบัติการ “การบริหารจัดการผลกระทบภัยพิบัติกับการฟื้นฟูที่มีต่อเศรษฐกิจและชุมชน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ ปฏิรูประบบปฏิบัติการ การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน “ป่าชุมชน ผังชุมชน และการอนุรักษ์พื้นที่ป่า”

เท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล –  สถานการณ์ปัญหา ความต้องการและแนวทาง “การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนตามกลุ่มประชากรของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”

–  รูปธรรมปฏิรูประบบ “บริการ-ดูแลต่อเนื่อง-สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ:  “บริการ-ดูแลต่อเนื่อง-สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

–  รูปธรรมการขับเคลื่อนปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ:  “จัดสวัสดิการ-จัดการอาหาร-จัดการน้ำดื่มน้ำใช้”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ ปฏิรูประบบปฏิบัติการ “จัดสวัสดิการ-จัดการอาหาร-จัดการน้ำดื่มน้ำใช้”

 

–  รูปธรรมการขับเคลื่อน ปฏิรูประบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ:

“ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ ปฏิรูประบบปฏิบัติการ “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริม”

 

เครื่องมือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น –  บรรยาย“ขบวนการจัดทำข้อมูลสถานะและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น”

–  เสวนา“เรียนรู้–ปฏิบัติการ-วัดประเมิน”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ “การนำใช้เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพและกลไกการทำงานของชุมชนท้องถิ่น”

–  บรรยาย“ขบวนการจัดทำข้อมูล-สถานะ-ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น”

–  เสวนา “เครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ การใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนางานและกิจกรรมเฉพาะประเด็น

–  บรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

สถาบันวิชาการกับการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่น –       บรรยาย“บทบาทสถาบันวิชาการกับการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่น ”

–       บอกเล่าประสบการณ์ร่วมของคนทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

–  บอกเล่าประสบการณ์ร่วมของคนทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รอบ ๒ –  บอกเล่าประสบการณ์ร่วมของคนทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รอบ ๓

 

* กรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยัง E-Mail: hcs.section@gmail.com   ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑