เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสื่อสัญจรลงพื้นที่ บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน “ร่วมสืบสานปณิธานบ้านของพ่อ สุขอย่างพอเพียง ในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน