เกี่ยวกับเรา

 • ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาชุมชนอยู่ที่ไหนบ้าง?
 • มีปัญหาเรื่องอาหาร  การจัดการน้ำ  ที่ดิน สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ทำอย่างไร?
 • อยากได้ความรู้เรื่องการตั้งธนาคารชุมชน หาได้ที่ไหน?
 • ตั้งกลุ่มการเกษตรแล้วต้องบริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืน?
 • เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างไร?
 • อีกหลายคำถาม และข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในชุมชนท้องถิ่น อยู่ใน “สุขภาวะชุมชน”

สุขภาวะชุมชน เราเป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวการขับเคลื่อน  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน  เราเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมความรู้ และศาสตร์หลายแขนงในการพึ่งตนเอง ที่ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริง

ภาคีสนับสนุน

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบ ศวภ.ล้านนา
 3. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 4. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคกลาง
 6. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคใต้
 7. ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
 8. ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนความเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็น
 9. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นและจัดการเรียนรู้(ศปง.)
 10. สำนักสนับสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)