สาร์ปีใหม่ ปี๒๕๖๑ ธวัชชัย ฟักอังกูร

 

 

สาร์ปีใหม่ ปี๒๕๖๑ ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)