ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เตือนพิษภัย บุหรี่

 

บ้านสหกรณ์ ร่วมกับ อำเภอแม่ออน ออกหน่วย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่

 

ศปง.บ้านสหกรณ์ ร่วมกับอำเภอแม่ออน,โรงพยาบาลแม่ออน,กศน.,ศูนย์ประสานตามพระราชดำริและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ.วัดบ้านสหกรณ์ 2 มีกิจกรรม นายอำเภอพบปะพูดคุยกับประชาชน ตรวจสุขภาพ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การออกหน่วยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก