ศปง.ยาสูบวังเหนือ ผนึกลูกข่าย ลุยกิจกรรม “ลดละเลิกบุหรี่”

 

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ และลูกข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเยาวชนงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างความตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่

ลูกข่าย ศปง.ยาสูบ เทศบาลตำบลวังเหนือ  ประกอบด้วย เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง  จ.น่าน  เทศบาลตำบลปลักแรด ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เมือง  จ.ลำปาง 

การจัดกิจกรรม รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเยาวชนงานวันเด็กแห่งชาติ สร้างความตระหนักรู้พิษภัยบุหรี่ โดยดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองร่วมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดจากพิษภัยการสูบบุหรี่

 

ภายหลังกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศปง.ยาสูบ เทศบาลตำบลวังเหนือ  และลูกข่ายได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและติดตามกระบวนการขับเคลื่อน

โครงการ “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมอมรักษ์  อ.เมือง จ.แพร่เพื่อ ทบทวนปฏิบัติการ การดำเนินงาน “ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” ในแต่ละพื้นที่และติดตามผลดำเนินงานของลูกข่าย