ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง เลิกสูบบุหรี่ คึกคักตลอด ม. ค 61

เครือข่าย เครือข่าย ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง จัดกิจกรรมคึกคักตลอดเดือนมกราคม ทั้งปั่นจักรยานเลิกสูบบุหรี่  สร้างครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นไม่สูบบุหรี่

หลังจากคุมเข้มมาตรการลดเมาเพิ่มสุขในช่วง ปีใหม่ ยังไม่พ้นเดือนมกราคม เครือข่าย ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง ไม่หยุดกิจกรรมให้ความรู้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้นำชุมชนท้องถิ่นไม่สูบบุหรี่

เริ่มจากเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 เทศบาลตำบลผึ่งแดด ลูกข่ายศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมครอบครัวไร้ควัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการ ลด ละ เลิกบุหรี่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

และในวันเดียวกัน วันที่ 23 มกราคม 61 เทศบาลตำบลบ้านหลวง ลูกข่ายศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัย ไม่ยุ่งเกี่ยวบุหรี่ ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้สัญญาใจ ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับบุหรี่และจะกลับไปขอร้องให้คุณพ่อให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกบุหรี่

ส่วนเมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เครือข่าย ศปง.ยาสูบ อบต.ทุ่งรวงทอง ร่วมกับรพ.สต.บ้านร้องธาร ได้เป็นแกนนำสุขภาพคนในชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ โดยการแจกป้ายปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด และร้านค้า เพื่อสร้างครือข่ายผู้นำชุมชนท้องถิ่นไม่สูบบุหรี่ รวมถึงเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านกับเครือข่ายระหว่างกลุ่ม

และ เมื่อ27 ม.ค.61 อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เครือข่าย ศปง.ยาสูบทุ่งรวงทอง ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ในพื้นที่ตำบล เพื่อให้คนในตำบลได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการปั่นจักรยาน รวมถึงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อให้พื้นที่ในตำบลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

การรณรงค์แต่ละครั้ง มีป้ายแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลดละเลิกได้เหมือนกัน เช่น ลดรายจ่าย สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น ฯลฯ เป็นความภูมิใจร่วมกันของคนในตำบลครับ