ฟื้นฟูวิกฤติชาติด้วยพลังชุมชน

ฐานของสังคมคือชุมชน

โลกทัศน์คับแคบ เศรษฐกิจหลงผิด สื่อสารเกลียดกัน การศึกษาล้มเหลว สัมพันธภาพเชิงอำนาจ

ออกจากวิกฤตนี้ ร่วมก่อพระเจดีย์แห่งปัญญาบูรณาการพร้อมกันทุกด้าน