ผู้นำ จัดการสุขภาวะชุมชน ตำบลเจดีย์ชัย

ตำบลเจดีย์ชัย

เปลี่ยนแปลงตนเอง เปิดพื้นที่ให้ทุกคนทำงานร่วมกัน เดินหน้าอย่างแข็งขัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ