ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่ม

ประกาศเจตนารมณ์
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”
โดย นายสมพร ใช้บางยางประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ณ มัสยิดบ้านบาโงระนะ ตำบลมะรือโบตก จังหวักนราธิวาส
————————————————————————-
ตามเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ที่ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อที่จะนำพาชุมชน ท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็ง จัดการตนเอง และร่วมสร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รวมทั้งขับเคลื่อน รณรงค์ ให้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของชุมชน
พวกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในพื้นที่ ตำบลมะรือโบตก และในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จีงร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบก็เจอสุข : ปฏิบัติการ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ด้วยการดำเนินการ ดังนี้ คือ
(๑) สร้างให้เกิด “บ้านไร้ควัน”ในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบ ลด ละ เลิก คนสูบ และป้องกัน คนในครอบครัวจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง และมือสาม
(๒) สร้างให้เกิด “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ต้นแบบ” ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก ทั้ง ๑๒ แห่ง โดยการบังคับใช้กฏหมายในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยการใช้กลไลทางศาสนา และทางชุมชนในการกำหนดมาตราการร่วมเพื่อให้เกิดการควบคุมพื้นที่อย่างจริงจัง
(๓) สร้าง “คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ต้นแบบ โดยชุมชน” ที่ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการหนุนเสริมให้ผู้สูบบหรี่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่
ในการนี้เราจะร่วมกันขับเคลื่อนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้มีบทเรียนและเป็นต้นแบบการดำเนินงาน ในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยชุมชน ที่เป็นการลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพ นำสู่สุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น

จึงประกาศไว้ ณ ที่นี้
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐