ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมขับเคลื่อน “สูงวัยสร้างเมือง”

ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ 7 พ.ค.2560