ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ 7 พ.ค.2560