ประกาศเจตนารมณ์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”

(ร่าง)ประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ เลิกสูบก