ปฏิบัติการรณรงค์ “๕ อ. ๕ ก. สูงวัยสร้างเมือง

[อาชีพ]
(สร้างสัมมาชีพ) ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้การสนับสนุนของชุมชน ผลิตของใช้เองในครัวเรือนจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็นการลดค่าใช้จ่าย

[อาหาร]
(กินอาหารดี) โดยผู้สูงอายุ ปลูกเอง ปรุงเอง กินในครอบครัว และแบ่งปัน

[ออกกำลังกาย]
(มีกำลัง) เน้นกิจกรรมทางกายที่ทำเองที่บ้าน รวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นประจำ การผนวกการออกกำลังกายเข้าไปในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

[ออม]
(เก็บออม) โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออมร่วมกับกลุ่มหรือกองทุนในชุมชนเพื่อจะได้รับสวัสดิการจากกลุ่มและกองทุนอย่างพอเพียง จัดระบบให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาได้มีโอกาสในการ “ออมความดี” เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและมีผลตอบแทนจากการทำความดี

[อาสาสร้างเมือง]
(ปรับบ้าน และดูแลเพื่อน) ชักชวนให้ผู้สูงอายุทำงานอาสาในกลุ่มของตนเอง เช่น การร่วมกันซ่อมแซมบ้านและปรับสิ่งแวดล้อมให้เพื่อนหรือผู้ยากไร้ในชุมชน การลงแขกของกลุ่มผู้สูงอายุในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและศาสนสถาน การรวมตัวกันรณรงค์จัดการขยะชุมชน การรวมเงินและรวมแรงในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเพื่อนผู้สูงอายุ

[การป้องกันและลดอุบัติเหตุ]
จัดบริการปรับสถาพแวดล้อมในบ้าน นอกบ้านให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้ดี ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูร่างกาย ฝึกทักษะชะลอความเสื่อม เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ สนับสนุนครอบครัวและกลุ่มอาสากู้ชีพ อปพร.ให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้รวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน

[การตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ]
ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นกลไกการเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับชุมชน การส่งเสริมการออม การอาสาช่วยเหลือสังคม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตามความเชี่ยวชาญ และตามความชอบ

[การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ]
เป็นการระดมผู้สูงอายุให้รวมกลุ่มจัดกิจกรรมให้รู้จักกัน เป็นเพื่อนออกกำลังกาย สร้างอาชีพ ช่วยเหลือกันเมื่อเจ็บป่วยหรือตาย ส่งเสริมกันในการอาสาช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของครอบครัวและชุมชน

[การดูแลต่อเนื่อง]
จัดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้าน ติดเตียง ยากไร้ อยู่คนเดียว เป็นการดูแลทั้งที่บ้านและที่ รพสต. หนุนเสริมให้ อสม. จิตอาสา และ care givers ให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอ่ายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาสวัสดิการเพื่อการดูแลรักษาให้ครอบคลุม ทั่วถึง และต่อเนื่อง

[การบริการกายอุปกรณ์]
บริการให้ยืมกายอุปกรณ์ มีการระดมทุนและการสนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกความจำเป็น ฝึกทักษะการใช้กายอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้มีการผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ออกกำลังกาย

ดาวน์โหลด แบนเนอร์เพื่อใช้ในงานประสาสัมพันธ์