ทำงานตามศาสตร์พระราชาสร้างชุมชนน่าอยู่

ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทบทวนบทเรียนการทำงานปี๒๕๖๐ เพื่อเดินหน้าต่อปี๒๕๖๑