ตำบลอุ่มเม่า ปฏิบัตการทะลุเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า อำเภออุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ๗ วันอันตรายยอดอุบัติเหตุเท่ากับศูนย์

ผลการดำเนินงาน “ลดเมา ลดเหตุ ปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า อำเภออุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  และได้รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมาไม่ขับ  ในช่วง ๗ วันอันตราย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑

ส่งผลให้ไม่มีอุบุติเหตุ (0)  ไม่มีการบาดเจ็บ (0)    และไม่มีคนเสียชีวิต (0)    ในช่วงดังกล่าว  พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรม ลดเมา  เพิ่มสุข สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี  ชีวิตดี ในปีใหม่ วัดปลอดแอลกอฮอล์  เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล  ไหว้พระขอพร  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักดื่ม  สร้างเสริมคุณค่าทางจิตใจ  และผันตนเป็นคนดี

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่

ปฏิบัติการที่ ๓ การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

๑.๑ ชื่อ อปท.  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า  อำเภออุ่มเม่า  จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                                         .

ผู้ประสานงาน  นางสาวชลิดา  เมาะราษี   เบอร์โทร  ๐๙๔-๔๗๐๙-๙๐๐      อีเมลล์  lovely_love0716@hotmail.co.th

 

ตารางที่ ๕   รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ (ข้อมูล ช่วง ๗ วันอันตราย  วันที่ ๒๘ธันวาคม ๒๕๖๐  –  ๓ มกราคม ๒๕๖๑)

คำชี้แจง  ให้บันทึกสถานะการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ใส่ลงในตาราง

 

รหัส ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย
๑. เด็ก ๐-๓ปี ๒. เด็ก ๓-๕ปี ๓. เด็ก ๖-๑๒ปี ๔. เยาวชน๑๓-๒๕ปี ๕. วัยทำงาน๑๕-๖๐ปี ๖. หญิงตั้งครรภ์ ๗. ผู้สูงอายุ
๘. ผู้ป่วยติดเชื้อ ๙. ผู้ป่วยจิตเวช ๑๐. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๑๑. คนพิการ ๑๒. ผู้ต้องการความช่วยเหลือ ๑๓. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๑๔.ทุกกลุ่มประชากร
รหัส ประเภทยานพาหนะ
๑. จักรยาน ๒. จักรยานยนต์ ๓. รถยนต์ ๔.รถบรรทุก ๕.อื่นๆ ระบุ
ลำ

ดับ

วัน

/เดือน

/ปี

/เวลา

รายละเอียด

เหตุการณ์

สถานที่เกิดเหตุ ชื่อถนน จุดสำคัญใกล้เคียง ประเภทยานพาหนะ(รหัส ประเภทยานพาหนะ) จำนวนผู้ร่วมเดินทาง จำนวนผู้ประสบเหตุ สถานะ ผู้บันทึก
ช่วงอายุ

(รหัส ๑๓กลุ่มประชากร)

ผู้ประสบเหตุ บาดเจ็บ (จำนวน) เสียชีวิต (จำนวน)
ในพื้นที่ นอกพื้นที่ ไม่ได้ไปรพ. ไปโรงรพ. ที่เกิดเหตุ รพ
ไม่มีเหตุ ชลิดา

       

        สรุปภาพรวม  จากการดำเนินงาน “ลดเมา ลดเหตุ ปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า อำเภออุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  และได้รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมาไม่ขับ  ในช่วง ๗ วันอันตราย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑                   ส่งผลให้ไม่มีอุบุติเหตุ (0)  ไม่มีการบาดเจ็บ (0)    และไม่มีคนเสียชีวิต (0)    ในช่วงดังกล่าว  พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรม ลดเมา  เพิ่มสุข สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี  ชีวิตดี ในปีใหม่ วัดปลอดแอลกอฮอล์  เข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล  ไหว้พระขอพร  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักดื่ม  สร้างเสริมคุณค่าทางจิตใจ  และผันตนเป็นคนดี